IRC Log


Friday November 26, 2010

[Time] NameMessage
[10:24] mikko sustrik: here?
[14:26] mikko mato: let me know if you pop in
[16:05] apexi200sx Hi
[16:08] mikko hi
[21:49] mikko howdy